Algemene Voorwaarden

van Hermien Rondeel

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Hermien Rondeel, zoals deze beschikbaar is gesteld door Hermien Rondeel. In deze algemene voorwaarden geeft zij aan onder welk voorbehoud ze de informatie op deze websites aanbiedt.

Definities Algemene Voorwaarden
Hermien Rondeel
: opdrachtneemster die diensten en producten levert
Opdrachtgever: de afnemer of koper van een dienst en/of product
(Online)Diensten: Workshops, cursussen, sessies, certificerings- en scholingsprogramma’s.
Product: boeken, e-boeken of een ander aan een dienst gerelateerd product
Overmacht: een niet aan Hermien Rondeel toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internetstoring, terrorisme, extreme file, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Hermien Rondeel kan worden gevergd.
Schriftelijk: op papier, per post, via email, per sms-, whatsapp- of messenger-bericht

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op de websites van Hermien Rondeel is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze websites alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hermien Rondeel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hermien Rondeel.

Het copyright op al het cursusmateriaal ligt bij Hermien Rondeel. Het is verboden dit materiaal openbaar te maken en te delen met derden.

 

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op deze websites staan, geldt dat Hermien Rondeel streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hermien Rondeel te mogen claimen of te veronderstellen.

Hermien Rondeel streeft naar zo actueel mogelijke websites. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op de websites onvolledig en of onjuist zijn, dan kan zij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Garantie
De informatie en/of producten op deze websites worden aangeboden met een garantie van 14 dagen, ingaande de dag na de besteldatum.
Alleen ongeopende verpakkingen komen in aanmerking voor garantie.
Hermien Rondeel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onjuist gebruik en eventueel daaruit ontstane schade of letsel. Zij behoudt zich het recht voor om materialen op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Bedenktermijn
Opdrachtgever heeft in geval van training of opleiding een bedenktermijn van 14 dagen tenzij de eerste lesdag reeds heeft plaatsgevonden en de opdrachtgever daaraan heeft deelgenomen. In dat geval komt de termijn van 14 dagen te vervallen.

Betalingen van diensten
Opdrachtgever verbindt zich door het afnemen van een certificerings- en/of scholingsprogramma aan de betalingsvoorwaarden van Hermien Rondeel. Deze betalingsvoorwaarden worden op voorhand duidelijk gecommuniceerd. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft, behoudt Hermien Rondeel zich het recht voor de afhandeling over te dragen aan haar Deurwaarder en Incassobureau.

 

Annulering van een dienst

Sessies, cursussen en workshops
In geval van annulering worden de volgende tarieven in rekening gebracht:
24 uur of langer voor de uitvoering: 0%
Binnen 24 uur voor de uitvoering: 50%
Bij niet komen opdagen zonder annulering: 100%

(Online) Certificerings- en scholingsprogramma’s
In geval van annulering worden de volgende tarieven in rekening gebracht:
Tot 2 weken voor de uitvoering: 25%
Binnen 48 uur voor de uitvoering: 50%
Bij niet komen opdagen zonder annulering: 100%
Na aanvang van een certificerings- of scholingsprogramma kan er geen restitutie plaatsvinden van lesgelden: zowel bij volledige betaling als bij betaling in termijnen is opdrachtgever 100% verschuldigd.

 

Beperking aansprakelijkheid

Hermien Rondeel is alleen aansprakelijk voor directe schade aan de opdrachtgever als er sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van Hermien Rondeel.
Zij is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen.
De informatie met betrekking tot het gebruik van etherische oliën en Aroma Freedom vervangen niet de reguliere behandeling of diagnose van een arts. Neem contact op met je arts of specialist als dat nodig is.
Hermien Rondeel kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer opdrachtgever schade berokkent aan derden bij de uitoefening van stage-opdrachten of het uitvoeren van de kennis opgedaan in de afgenomen (Online) Certificerings- en scholingsprogramma’s.

Partners
De websites van Hermien Rondeel bevatten links naar andere sites en sites van (zakelijke) partners die niet tot het bedrijf Hermien Rondeel behoren. Hermien Rondeel is niet aansprakelijk voor de privacy-praktijken of inhoud van desbetreffende sites.

 

Overmacht

In geval van tijdelijke overmacht komt Hermien Rondeel de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na.
De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen beiden na overmacht de afspraken herzien.
Hermien Rondeel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

 

Klachten en geschillen

Heb je een klacht over een workshop, training of een product? Neem dan contact op met Hermien Rondeel. Zij zal haar uiterste best doen om het probleem op te lossen en tot overeenstemming te komen. Op een klacht wordt binnen 2 weken gereageerd.

Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld.
Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de desbetreffende opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis gesteld met vermelding van de reden van uitstel. Zodra de geschillencommissie een uitspraak doet wordt dat per omgaande gecommuniceerd met desbetreffende opdrachtgever.
Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor Hermien Rondeel; eventuele consequenties worden binnen 14 dagen afgehandeld.
Klachten en de wijze van afhandeling worden voor de duur van één jaar geregistreerd en bewaard.

Hermien Rondeel is aangesloten bij GAT-Geschillen.

Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.

 

Privacyverklaring

Deze kun je vinden op de websites van Hermien Rondeel. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden stem je tevens in met deze Privacyverklaring van Hermien Rondeel.
Hermien Rondeel is aangesloten bij het CAT – Collectief Alternatief Therapeuten.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Hermien Rondeel op deze pagina.

Hermien Rondeel
www.aroma-freedom.nl
https://www.hermienrondeel.com