centrum voor persoonlijke groei

opleidingen voor coaches

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.aroma-freedom.nl

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.aroma-freedom.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Hermien Rondeel. In deze algemene voorwaarden geeft zij aan onder welk voorbehoud ze de informatie op deze website aanbiedt.

Definities Algemene Voorwaarden

Hermien Rondeel: opdrachtneemster die diensten en producten levert;
Opdrachtgever: de afnemer of koper van een dienst en/of product;
(Online) Diensten: Workshops, cursussen, sessies, certificerings- en scholingsprogramma’s;
Product: boeken, e-boeken of een ander aan een dienst gerelateerd product;
Overmacht: een niet aan Hermien Rondeel toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internetstoring, terrorisme, extreme file, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Hermien Rondeel kan worden gevergd;
Schriftelijk: op papier, per post, via email, per sms-, whatsapp- of messenger-bericht

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hermien Rondeel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hermien Rondeel.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat Hermien Rondeel streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hermien Rondeel te mogen claimen of te veronderstellen.

Hermien Rondeel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.aroma-freedom.nl onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan zij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Garantie
De informatie en/of producten, e-cursussen, etherische oliën en e-workshops op deze website worden aangeboden met een garantie van 14 dagen, ingaande de dag na de besteldatum.
Alleen ongeopende verpakkingen komen in aanmerking voor garantie.
Hermien Rondeel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onjuist gebruik en eventueel daaruit ontstane schade of letsel. Zij behoudt zich het recht voor om materialen op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Op e-boeken, workshops, cursussen, certificerings- en scholingsprogramma’s kan geen garantie worden gegeven.

Betalingen van diensten
Opdrachtgever verbindt zich door het afnemen van een certificerings- en/of scholingsprogramma aan de betalingsvoorwaarden van Hermien Rondeel. Deze betalingsvoorwaarden worden op voorhand duidelijk gecommuniceerd. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft, behoudt Hermien Rondeel zich het recht voor de afhandeling over te dragen aan haar Deurwaarder en Incassobureau.

Annulering van een dienst

Sessies, cursussen en workshops
Bij annulering worden de volgende tarieven in rekening gebracht:
Bij annulering tot 24 uur voor de uitvoering: 0%
Bij annulering binnen 24 uur voor de uitvoering: 50%
Bij niet komen opdagen zonder annulering: 100%

(Online) Certificerings- en scholingsprogramma’s
Bij annulering tot 2 weken voor de uitvoering: 25%
Bij annulering binnen 48 uur voor de uitvoering: 50%
Bij niet komen opdagen zonder annulering: 100%
Na aanvang van een certificerings- of scholingsprogramma kan er geen restitutie plaatsvinden van lesgelden: zowel bij volledige betaling als bij betaling in termijnen is opdrachtgever 100% verschuldigd

Beperking aansprakelijkheid

Hermien Rondeel is alleen aansprakelijk voor directe schade aan de opdrachtgever als er sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van Hermien Rondeel.
Zij is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen.
De informatie met betrekking tot het gebruik van etherische oliën en de Aroma Freedom Technique vervangen niet de reguliere behandeling of diagnose van een arts. Neem contact op met je arts of specialist als dat nodig is.
Hermien Rondeel kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer opdrachtgever schade toebrengt aan derden bij de uitoefening van stage-opdrachten of het uitvoeren van de kennis opgedaan binnen aroma-freedom.nl.

Partners
www.aroma-freedom.nl bevat links naar andere sites en sites van (zakelijke) partners die niet tot Aroma Freedom Nederland behoren. Hermien Rondeel is niet aansprakelijk voor de privacy-praktijken of inhoud van desbetreffende sites.

Overmacht

In geval van tijdelijke overmacht komt Hermien Rondeel de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na.
De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen beiden na overmacht de afspraken herzien.
Hermien Rondeel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

Klachten

Heb je een klacht over een workshop, training of een product? Neem dan contact op met Hermien Rondeel. Zij zal haar uiterste best doen om het probleem op te lossen en tot overeenstemming te komen.
Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.

Privacyverklaring

De Privacyverklaring kun je vinden op de website van www.aroma-freedom.nl. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden stem je tevens in met deze Privacyverklaring van Hermien Rondeel.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.aroma-freedom.nl op deze pagina.